Privacybeleid

 

BELEID INZAKE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens.

Zowel de privacy van de gegevens als de vertrouwelijkheid van de informatie zijn belangrijke aspecten voor INBENTA NORTHERN EUROPE. Dit beleid inzake gegevensbescherming bepaalt de manier waarop persoonsgegevens die zijn verkregen van uw klanten, contacten, leveranciers en kandidaten, worden verwerkt en in de loop van de tijd kunnen variëren als gevolg van mogelijke wetgevende, jurisprudentiële of criteriumveranderingen die door het Spaanse Agentschap voor Gegevensbescherming en/of de bevoegde autoriteit te allen tijde worden nageleefd. Daarom behoudt INBENTA NORTHERN EUROPE zich het recht om dit beleid aan te passen aan wetgevende of jurisprudentiële wijzigingen die van kracht zijn op het exacte moment waarop de website wordt bezocht.

Datum van laatste herziening: 25/05/2018

 

1.- Identificatie van de persoon verantwoordelijk voor de verwerking:

Inbenta Northern Europe B.V.

RSIN 853165683

Adres: Ds WL Mulderstraat 14, 3785LM Zwartebroek (Nederland)

E-mail: [email protected]

 

2.- Doel van de verwerking, wettelijke basis en bewaartermijnen

De houders van de persoonsgegevens worden ervan op de hoogte gebracht dat INBENTA NORTHERN EUROPE de gegevens verzamelt die nodig zijn voor het uitvoeren van hun verzoek en/of de gecontracteerde dienst, die toereikend, relevant en beperkt is tot wat nodig is met betrekking tot de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

We vragen dat u ons op de hoogte houdt van elke wijziging of aanpassing die mogelijk is opgetreden om de huidige, juiste en actuele gegevens te behouden.

Bij INBENTA NORTHERN EUROPE verwerken we persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

1.- GEGEVENS VERKREGEN VIA DEZE WEBSITE

CONTACTFORMULIER en DEMO-AANVRAAG: Uw gegevens worden verwerkt om uw vragen te beheren en aan uw verzoeken en commerciële prospectie te voldoen.

De wettelijke basis voor de verwerking is de toestemming die is verleend met de aanvaarding van dit beleid inzake gegevensbescherming.
De bewaartermijn: de gegevens worden verwijderd wanneer de gebruiker de verwijdering ervan aanvraagt.

WERKGELEGENHEIDSFORMULIER: Gegevens van kandidaten voor werknemersfunctie.

De persoonsgegevens van onze kandidaten voor de werknemersfunctie die hun cv verstrekt via het formulier dat is ingeschakeld op internet of via andere contactmethoden, worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

1.- Voor de selectie van personeel tijdens de processen die het bedrijf open houdt.

2.- Om een bestand bij te houden met curriculaire informatie van de kandidaten om diensten te verlenen aan ons bedrijf en waarvan het vereiste profiel is aangepast aan de kenmerken van het bedrijf.

De wettelijke basis voor de verwerking is uw toestemming die wordt beschouwd als verleend met de aanvaarding van het huidige beleid inzake gegevensbescherming of met de vrijwillige indiening van uw cv aan het bedrijf.
De bewaartermijn: de gegevens worden gedurende de maximumperiode van zes maanden bewaard.

2.- GEGEVENS VERKREGEN DOOR ONZE PROFESSIONELE RELATIES MET KLANTEN, CONTACTEN EN LEVERANCIERS.

2.1.- MOGELIJKE KLANTEN EN CONTACTEN: Wij verwerken de gegevens van de mogelijke klanten voor de commerciële prospectie, het beheer van aanbiedingen en budgetten en hun daaropvolgende commerciële follow-up.

De wettelijke basis voor de verwerking is de toestemming, het bestaan van precontractuele maatregelen en/of het legitieme belang van het bedrijf bij de promotie van zijn producten.
De bewaartermijn: de gegevens worden bewaard tijdens de geldigheid van de gevestigde handelsbetrekkingen.

2.2.- KLANTEN: Het doel van de verwerking is het beheer van de gecontracteerde dienst, het beheren van uw account, evenals het administratief, economisch en boekhoudkundig beheer.

De wettelijke basis voor de verwerking is het bestaan van een contractuele relatie voor het verlenen van de gevraagde diensten.
De bewaartermijn: de gegevens worden in elk geval bewaard gedurende de periode dat de contractuele relatie voortduurt en later tijdens de wettelijke voorwaarden die zijn vastgelegd in de burgerlijke wetgeving voor het voorschrijven van de contractuele verplichtingen en in de boekhoudkundige en fiscale wetgeving.

2.3.- LEVERANCIERS EN MEDEWERKERS: Het doel van de verwerking is het professionele management dat is opgezet met leveranciers en medewerkers: beheer van contracten, bestellingen en betalingen, evenals het onderhouden van een database met contacten voor mogelijk toekomstige aanwervingen en/of samenwerkingen.

De wettelijke basis voor de verwerking is het bestaan van een contractuele relatie.
De bewaartermijn: de gegevens worden in elk geval bewaard gedurende de periode dat de contractuele relatie voortduurt en later tijdens de wettelijke voorwaarden die zijn vastgelegd in de burgerlijke wetgeving voor het voorschrijven van de contractuele verplichtingen en in de boekhoudkundige en fiscale wetgeving.

2.4.- COMMERCIËLE ACTIES EN MARKETING: INBENTA NORTHERN EUROPE verwerkt de contactgegevens om u commerciële communicatie te sturen.

De wettelijke basis voor de verwerking: het bedrijf zal uw gegevens gebruiken als het daarvoor eerder toestemming heeft verkregen of als er een eerdere contractuele relatie bestaat of als INBENTA NORTHERN EUROPE een legitiem belang heeft bij de promotie van zijn producten en diensten. In elke commerciële communicatie die wordt verzonden, kan de gebruiker op elk moment worden verwijderd via de systemen die daarin zijn ingeschakeld.
De bewaartermijn: de gegevens worden bewaard terwijl de betreffende partij de verwijdering ervan niet aanvraagt.

3.- GEGEVENS VERKREGEN VIA ONZE KLANTEN

INBENTA NORTHERN EUROPE treedt op als MANAGER VAN DE VERWERKING van de gegevens van de gebruikers van zijn klanten, dat wil zeggen dat het informatie verzamelt van de gebruikers van de diensten onder de leiding van zijn Klanten, maar geen directe relatie heeft met de mensen van wie zij de persoonsgegevens verwerken.

Bent u een gebruiker (klant van een van onze Klanten) en wilt u uw rechten uitoefenen, neem dan rechtstreeks contact met hem op.

 

3.- Ontvangers van persoonsgegevens

INBENTA NORTHERN EUROPE zal uw gegevens aan derden doorgeven in de volgende gevallen:

Door wettelijke verplichting: aan de belastingdienst voor de betaling van belastingen, aan rechters, rechtbanken die het via de rechtbanken vragen.

Vereiste overdracht voor het realiseren van diensten: We kunnen uw persoonlijke informatie verstrekken aan servicebedrijven die ons helpen bij onze activiteiten. Deze diensten kunnen bijvoorbeeld verwijzen naar het verzenden van uw bestelling of naar het aanbieden van een klantendienst. Deze bedrijven zijn gemachtigd om uw persoonsgegevens alleen te gebruiken voor zover noodzakelijk om deze diensten te bieden.

Wij zullen uw informatie kunnen verstrekken aan financiële entiteiten om tijdige incasso’s en betalingen te doen, aan verzekeringsmaatschappijen voor verzekeringsbeheer, hersteleenheden voor de overeenkomstige claims, bedrijven en onderlinge verzekeringsmaatschappijen voor preventie van beroepsrisico’s.

De internationale overdracht van gegevens naar derde landen buiten de Europese Unie is niet voorzien.

De diensten en producten van INBENTA NORTHERN EUROPE worden beheerd door:

INBENTA HOLDINGS INC. FILIAAL IN SPANJE

CIF: W4008344F

Adrea : calle Aragó 222, Barcelona

E-mail: [email protected]

Op zijn beurt heeft INBENTA HOLDINGS INC. FILIAAL IN SPANJE de hostingdiensten gecontrateerd aan het bedrijf AMAZON en GOOGLE. U kunt hun beveiligingsbeleid raadplegen op:

https://aws.amazon.com/es/compliance/gdpr-center

https://cloud.google.com/security/gdpr/

 

4.- Rechten van de houders van de gegevens

Iedereen heeft het recht informatie te verkrijgen over de gegevens die hij verwerkt.
Hieronder geven we uw rechten aan:

Geïnteresseerde personen hebben recht op toegang tot hun persoonsgegevens, alsook om rectificatie van onnauwkeurige gegevens te verzoeken of, in voorkomend geval, om verwijdering te verzoeken wanneer, naast andere redenen, de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze werden verzameld.
In bepaalde omstandigheden kunnen de belanghebbenden de beperking van de verwerking van hun gegevens verzoeken, in welk geval ze alleen zullen worden gehandhaafd voor de uitoefening of verdediging van claims.
In bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, kunnen de belanghebbende partijen bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens. INBENTA NORTHERN EUROPE zal de verwerking van de gegevens stopzetten, behalve om dwingende legitieme redenen of de uitoefening of verdediging van mogelijke claims.
Overdraagbaarheid: De belanghebbende heeft het recht om de persoonsgegevens die hem aangaan, die hij heeft verstrekt aan het bedrijf, in een gestructureerd formaat, van algemeen gebruik en mechanische lezing te ontvangen wanneer: a) de verwerking is gebaseerd op de toestemming of een contract, en b) de verwerking geautomatiseerd wordt uitgevoerd.

Wij informeren u over uw recht om een claim in te dienen bij de bevoegde controleautoriteit in het geval dat u niet tevreden bent met de uitoefening van uw rechten zoals hier aangegeven.

Om de bovengenoemde rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen via [email protected] met de volgende informatie:

Voor- en achternaam

Bedrijf (indien van toepassing)

Geaccrediteerd document

E-mail

Recht dat u wenst uit te oefenen

Gegevens waarover u uw verzoek indient

Relatie met Inbenta

Het bedrijf van de Inbenta-groep vermelden, indien van toepassing

In de maximale periode van één maand lossen we uw verzoek op door u op de hoogte te stellen via de door u aangegeven e-mail.

INBENTA NORTHERN EUROPE heeft geen directe relatie met de gebruikers van onze klant. Verzend daarom uw verzoek naar de klant van INBENTA NORTHERN EUROPE.

 

5.- Beveiliging in de verwerking

Rekening houdend met de staat van de techniek, de toepassingskosten, en de aard, de omvang, de context en de doeleinden van de verwerking, zoals de verschillende risico’s van waarschijnlijkheid en ernst voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, zal INBENTA NORTHERN EUROPE gepaste technische en organisatorische maatregelen treffen om een gepast beveiligingsniveau te waarborgen voor het risico van onvoorziene of onwettige vernietiging, verlies of wijziging van verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens, of ongeoorloofde communicatie of toegang tot die gegevens.

 

6.- Cookies en andere volgtechnologieën

INBENTA NORTHERN EUROPE en partners of leveranciers van analyses of diensten maken gebruik van cookies en soortgelijke technologieën. Deze worden gebruikt om trends te analyseren, de pagina te beheren, de bewegingen van de gebruiker op internet te volgen en demografische informatie over onze gebruikers als geheel te verzamelen. Deze bedrijven kunnen ons rapporten sturen over een specifieke persoon of een groep personen op basis van het gebruik van deze technologieën.

We gebruiken cookies voor onze online ervaring, om gebruikersinstellingen te onthouden (bijvoorbeeld taalvoorkeuren) en voor authenticatie. Gebruikers kunnen het gebruik van cookies op browserniveau regelen. Als u geen cookies aanvaart, kunt u nog steeds onze website gebruiken, maar sommige functies of delen ervan kunnen beperkt zijn.

Zoals het gebeurt op de meeste websites, verzamelen we bepaalde informatie automatisch en slaan deze op in logbestanden. Deze informatie omvat IP-adressen, het browsertype, de internetprovider, entry- en exitpagina’s, het besturingssysteem, de datum en de tijd, en bezoekersgegevens.

We koppelen deze automatisch verzamelde gegevens niet aan de rest van de informatie die we over u verzamelen.

Raadpleeg het cookiebeleid voor meer informatie

 

7.- Reclame

We werken samen met derden om advertenties op onze website weer te geven en om onze advertenties op andere websites te beheren. Onze externe medewerkers kunnen cookies of vergelijkbare technologieën gebruiken om informatie over uw activiteit op deze en andere websites te verzamelen om u reclame aan te bieden op basis van uw bewegingen binnen de browser of uw interesses. Als u niet wilt dat deze informatie wordt gebruikt om u advertenties te tonen op basis van uw interesses, kunt u deze deactiveren door hier te klikken (of hier als u in de Europese Unie woont). Houd er rekening mee dat u hierdoor geen advertenties meer kunt ontvangen en dat u generieke advertenties blijft ontvangen.

 

8.- Links naar websites van derden

Onze website bevat links naar andere pagina’s waarvan de privacypraktijken kunnen verschillen van die van INBENTA NORTHERN EUROPE Technologies Inc. Als u persoonlijke informatie naar deze websites stuurt, wordt deze verwerkt in overeenstemming met hun privacybeleid. We raden u aan het privacybeleid van alle websites die u bezoekt aandachtig te lezen.

 

9.- Getuigenissen

We tonen persoonlijke getuigenissen van tevreden klanten op onze website, evenals andere meningen met uw toestemming. Neem contact met ons op als u dit wilt bijwerken of verwijderen.

 

10.- Widgets van sociale media

Onze website bevat functies die zijn gerelateerd aan sociale media zoals Facebook- en Twitter-knoppen en widgets zoals de delen-knop of miniprogramma’s die op onze website worden uitgevoerd. Deze functies kunnen uw IP-adres verzamelen, de pagina die u op onze website bezoekt en kunnen een cookie instellen zodat deze correct werkt. Zowel de functies als de widgets van sociale media kunnen worden gehost door derden of rechtstreeks op onze website. Uw interactie met hen wordt beheerst door het privacybeleid van het bedrijf dat ze aanbiedt.

 

Veranderingen in het privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid bijwerken om wijzigingen in onze informatiepraktijken weer te geven. Als we substantiële wijzigingen aanbrengen, zullen we u dit per e-mail (die wordt verzonden naar het adres dat in uw account is vermeld) of per melding op deze website sturen voordat de wijziging van kracht gaat.

We raden u aan de website regelmatig te controleren om bijgewerkte informatie over ons privacybeleid te ontvangen.

 

Legal notice