Algemene Voorwaarden

De volgende algemene Servicevoorwaarden (“Voorwaarden”) vormen de bindende overeenkomst, samen met alle andere overeenkomsten waarnaar onder deze Voorwaarden wordt verwezen, tussen de Klant en Inbenta.

Deze Voorwaarden, in combinatie met de voorwaarden van eventuele bijbehorende Orderformulier, Proof of Concept-, Implementatie-, Abonnements- of andere overeenkomsten (“Verwezen Overeenkomst(en)”), zijn van toepassing op uw gebruik van de Inbenta Software en het Abonnement. Door het ondertekenen van een Overeenkomst waarnaar verwezen wordt, bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van zowel de Overeenkomst waarnaar verwezen wordt als deze Voorwaarden.

Onze Algemene Voorwaarden worden altijd bijgewerkt op Terms of Service – Inbenta Inbenta zal alle redelijke inspanningen leveren om de Klant op de hoogte te houden van bijgewerkte versies van deze Voorwaarden. Onverminderd verbindt de Klant zich ertoe om regelmatig de website van Inbenta te bezoeken.

1.1. Beleid inzake aanvaardbaar gebruik

De Klant verbindt zich ertoe het volgende Beleid inzake aanvaardbaar gebruik volledig na te leven:

Dit beleid inzake aanvaardbaar gebruik (hierna het “Beleid”) is van toepassing op gebruikers die toegang hebben tot de Software als dienst, informatiemiddelen en Informatiesystemen van Inbenta (“Inbenta”) (“Diensten”).

Het doel van dit document is om duidelijke regels vast te stellen voor het gebruik van de Diensten die worden geleverd of beheerd door Inbenta.

Inbenta kan dit Beleid te allen tijde wijzigen door een herziene versie op haar website te plaatsen. Inbenta zal alle redelijke inspanningen leveren om de Klant op de hoogte te houden van de bijgewerkte versies van dit Beleid. Niettegenstaande het voorgaande verbindt de Klant zich ertoe om periodiek de website van Inbenta te bezoeken. Door gebruik te maken van de Diensten gaat de Klant akkoord met de meest recente versie van dit Beleid. Indien de Klant de voorwaarden van dit Beleid niet naleeft, of anderen toestemming geeft of helpt om dit te doen, kan Inbenta het gebruik van de Diensten door de Klant opschorten of beëindigen.

1.1.1. Omschrijvingen

De Diensten: Inbenta’s (“Inbenta”) Software als een Service, Informatiemiddelen en Informatiesystemen.

De software: Dit omvat de computerprogramma’s en de documentatie die eigendom zijn van Inbenta en die aan de Klant in licentie worden gegeven, ongeacht het formaat waarin ze worden aangeboden. Bij wijze van voorbeeld, dat niet allesomvattend is, kan de Software bestaan uit broncode en/of objectcode, SDK’s, docker containers, API’s, toegang tot en gebruik van de Inbenta SaaS, enz.
Software die eigendom is van Inbenta en die in licentie wordt gegeven aan de Klant.

Informatiesystemen: Cloudservers, netwerkinfrastructuur, systeem en applicatiesoftware, alsmede andere computer subsystemen en componenten, die eigendom zijn van of gebruikt worden door Inbenta of onder de verantwoordelijkheid van Inbenta om de Diensten te leveren. Het gebruik van een informatiesysteem omvat ook alle interne of externe diensten, zoals internettoegang, e-mail, enz.

Informatiemiddelen: In dit beleid wordt de term informatiemiddelen gebruikt voor informatiesystemen en andere informatie/gegevens, ongeacht de vorm, d.w.z. elektronische informatie en papieren documenten die in het kader van deze diensten worden beheerd.

Gebruikers: In dit Beleid verwijst de term “gebruikers” naar elke persoon die toegang heeft tot de Diensten.

Instantie: Binnen dit Beleid vertegenwoordigt een Instantie elke omgeving die Inbenta aan de Klant ter beschikking stelt om de Dienst te gebruiken, met zijn eigen Kennisbank, gebruiksdashboards en API sleutels.

1.1.2. Doel en bereik

1.1.2.1. Met dit Contract verleent Inbenta een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de gehuurde Diensten aan de Klant, die het aanvaardt. Het doel van deze Overeenkomst (het “Doel”) is om de Klant het recht te verlenen om de Software te gebruiken onder de voorwaarden die in deze Overeenkomst zijn vastgelegd.

1.1.2.2. Evenzo omvat de gebruikslicentie voor de Diensten, naast hetgeen vermeld is in punt 1 van deze clausule, de technische ondersteuningsdocumentatie voor het gebruik en de exploitatie van de Software, met inbegrip van de gebruikershandleiding, de specificaties en de installatie- en gebruiksinstructies, terwijl alle bijkomende informatie regelmatig door Inbenta aan de Klant wordt verstrekt, voor eigen gebruik, tijdens de duur van dit Contract (hierna de “Documentatie”), die tot doel heeft een correcte werking van de Software en een grotere efficiëntie in het gebruik en de exploitatie ervan te verzekeren.

De licentie wordt verleend op niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-overdraagbare, ondeelbare basis, en zonder het recht om afgeleide werken te creëren, voor de duur die wordt vermeld in de clausule betreffende de duur en de beëindiging van de Overeenkomst en met het oog op de levering van de Diensten.

1.1.2.3. De licentie omvat niet alleen de huidige Softwareversie, maar ook alle verbeteringen, correcties, revisies, updates (met inbegrip van nieuwe versies) die Inbenta tijdens deze Overeenkomst op de Software kan introduceren, ontwikkelen of implementeren, in overeenstemming met het beschreven Doel, wat onder meer inhoudt dat de kwaliteit van de eigenschappen van de Software wordt verbeterd, de broncodes ervan worden bijgewerkt, de Software wordt aangepast aan nieuwe omstandigheden op de technologische markt of nieuwe eisen aan systemen, en dat de functies ervan worden verbeterd of uitgebreid. De hierboven beschreven en hieronder nader omschreven te leveren middelen zullen aan de Cliënt worden geleverd onder de in de Offerte vermelde voorwaarden.

In die zin specificeert Inbenta dat de Software die op de cloud beschikbaar wordt gesteld, automatisch wordt bijgewerkt wanneer er verbeteringen in de systemen worden aangebracht, volgens de interventievensters die door Inbenta zijn vastgesteld.

1.1.3. Verplichtingen van de klant

1.1.3.1. Instanties

De Klant is verantwoordelijk voor alle activiteiten die in zijn instanties plaatsvinden, ongeacht of hij deze activiteiten autoriseert of deze door hem, zijn werknemers of een derde (met inbegrip van aannemers en Eindgebruikers) worden ondernomen. Inbenta en haar filialen zijn niet verantwoordelijk voor ongeoorloofde toegang tot de instanties van de Klant.

De Klant mag de Informatiesystemen alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor hij gemachtigd is, d.w.z. waarvoor hij toegangsrechten heeft gekregen.

De Klant dient alle redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om eventuele credentials (zoals een gebruikersnaam en wachtwoord, e-mailadres, smartcard of ander veiligheidstoken) te beschermen. Zij moeten voorkomen dat een andere persoon of organisatie hun toegangsrechten, d.w.z. gebruikersnaam, direct of indirect gebruikt, en mogen niet proberen de inloggegevens van iemand anders te verkrijgen of te gebruiken.

Toegang tot de Diensten wordt alleen verleend aan naar behoren geauthenticeerde gebruikers via een unieke en veilige combinatie van gebruikersnaam en sterk wachtwoord, die regelmatig moet worden vernieuwd. De Klant mag alleen gemachtigde personeelsleden zijn rekeningen laten beheren en is verantwoordelijk voor alle inhoud en transacties met betrekking tot deze rekeningen. De Klant is tevens verantwoordelijk voor het bijwerken houden van de gebruikerslijst van de Informatiesystemen van Inbenta.

1.1.3.2. Inhoud

De Klant zal ervoor zorgen dat zijn Inhoud en het gebruik van zijn Inhoud door de Eindgebruikers niet in strijd zijn met dit Beleid en met de toepasselijke wetgeving. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de werking, het onderhoud, de naleving van de privacy en het gebruik van de inhoud ervan.

1.1.3.3. Beveiliging

De Klant is verantwoordelijk voor het op de juiste wijze integreren, configureren en gebruiken van de Diensten en voor het anderszins nemen van passende maatregelen om zijn Instanties en Inhoud te beveiligen, te beschermen en te back-uppen op een wijze die een passende beveiliging en bescherming waarborgt.

Dit omvat het gebruik van gegevensversleuteling, zowel in transit als at rest, en van het vertroebelingsinstrument dat Inbenta waar mogelijk ter beschikking stelt, om de persoonlijke informatie van de gebruiker te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en blootstelling.

Indien de Klant zich bewust wordt van een inbreuk op dit Beleid, moet hij Inbenta onmiddellijk op de hoogte brengen en de gevraagde bijstand verlenen om de inbreuk te stoppen of te verhelpen. Contactkanalen: Helpcentrum (https://support.inbenta.com).

1.1.3.4. Eindgebruikers

De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de Inhoud en Diensten van de Klant door de Eindgebruikers.

De Klant zal ervoor zorgen dat alle Eindgebruikers voldoen aan de verplichtingen van de Klant op grond van dit Beleid en dat de voorwaarden van het veiligheids- en privacybeleid van de Klant met elke Eindgebruiker in overeenstemming zijn met dit Beleid.

1.1.4. Aanvaardbaar gebruik van de informatiemiddelen en informatiesystemen

De klant zal de Diensten niet gebruiken om de veiligheid of integriteit van een netwerk, computer- of communicatiesysteem, softwaretoepassing, netwerk, computer of persoonsgegevens in gevaar te brengen, of op een wijze die de prestaties van het informatiesysteem onnodig verzwakt of een bedreiging voor de veiligheid vormt. Niet-toegestane activiteiten omvatten:

 • Illegale, schadelijke of frauduleuze activiteiten: het creëren, doorgeven of beïnvloeden van informatie met de bedoeling te frauderen, persoonlijk voordeel te behalen of voor andere doeleinden te gebruiken dan die welke contractueel zijn vastgelegd.
 • Inbreukmakende inhoud: het creëren, verzenden of beïnvloeden van informatie die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Inbenta, of inbreuk maakt op de licentievoorwaarden voor software of ander materiaal, zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden.
 • Schadelijke inhoud: om de systemen van Inbenta te verstoren, de toegang ertoe te ontzeggen of anderszins hun gegevens te beschadigen of te vernietigen.
 • Toegang zonder toestemming van Inbenta tot informatiebronnen die aan Inbenta toebehoren, deze te wissen, te wijzigen of openbaar te maken, met inbegrip van pogingen om de kwetsbaarheid van een Systeem te peilen, te scannen of te testen, of om veiligheids- of authentiseringsmaatregelen die door een Systeem worden gebruikt, te doorbreken.
 • Systeembeperkingen vermijden. Handmatige of elektronische middelen gebruiken om gebruiksbeperkingen van een systeem, zoals toegangs- en opslagbeperkingen, te omzeilen.
 • Onderschepping. Het gebruik van informatie- of communicatiesystemen te monitoren zonder de uitdrukkelijke toestemming van Inbenta. Dit omvat het monitoren van netwerkverkeer; het opsporen van netwerken en/of apparaten; het vastleggen van wi-fi verkeer; het installeren van keylogging of screen grabbing software die andere gebruikers dan uzelf kan treffen; pogingen om toegang te krijgen tot systeemlogs of servers of zelfs netwerkapparatuur.
 • Het toevoegen van door Inbenta gehoste scripts aan pagina’s waar creditcardinformatie of andere gevoelige informatie wordt verzameld. Inbenta is niet PCI DSS-gecertificeerd. Door een component van een verkoper die niet PCI DSS-gecertificeerd is aan de afrekenpagina toe te voegen, wordt het hele betaalproces niet PCI DSS-conform. Het alternatief is om dat script te hosten in het datacenter van de klant en het te beveiligen met Subbron Integriteit (https://www.w3.org/TR/SRI/).

1.1.5. Handhaving van het beleid

Inbenta behoudt zich het recht voor om elke niet-naleving van dit Beleid of elk misbruik van de Diensten door de Klant en zijn partners te onderzoeken.

Inbenta kan elke activiteit waarvan zij vermoedt dat deze in strijd is met een wet of voorschrift melden aan de bevoegde wetshandhavingsinstanties. Het verslag kan de bekendmaking van passende informatie over de Klant omvatten, indien dit door de wetshandhavingsinstanties wordt verlangd.

1.2. Intellectueel eigendom

Inbenta is de enige, rechtmatige en volledige eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op de Software en de bijbehorende documentatie. Wij zullen u voorzien van Software hosting diensten. Dit betekent dat wij u hosting diensten zullen aanbieden vanaf onze eigen servers en online toegang.

Alle auteursrechten, databaserechten en elk ander octrooirecht met betrekking tot de Software behoren toe aan Inbenta.

Klant is eigenaar van alle auteursrechten, databaserechten en alle andere octrooirechten op informatie die uitsluitend door Klant wordt verstrekt (inclusief alle informatie op de website van Klant of verstrekt door Klant).

Elk door Inbenta of een door ons aangewezen derde gecreëerd generiek vraagmodel, alle algemene informatie over het gebruik van de Software, elk door ons verkregen idee over het gebruik van synoniemen, jargon, enz. kan door ons of een door ons aangewezen derde worden gebruikt ten behoeve van andere Klanten. Uw eigen inhoud, zoals uw veelgestelde vragen, kunnen door Inbenta niet gebruikt worden om Diensten te verlenen aan andere Klanten.

Voor de toepassing van deze Voorwaarden wordt onder “Affiliate” verstaan: elke met u gelieerde juridische entiteit, met inbegrip van dochter- en moedermaatschappijen. Voor de toepassing van de prijzen in de Overeenkomsten waarnaar wordt verwezen, kunnen de Filialen al dan niet in die prijzen worden opgenomen.

Wij staan wederzijds het gebruik van elkaars merken en handelsnamen toe in de communicatie met betrekking tot de relatie die uit deze Voorwaarden en het gebruik van de Software voortvloeit. Voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van dergelijke merken en handelsnamen is vereist met betrekking tot elke openbare verklaring of mededeling die door een van ons wordt uitgegeven. De rechten met betrekking tot elk merk of handelsnaam geregistreerd of gebruikt door u of ons behoren tot u of ons, respectievelijk.

1.2.1. Licentie voor gebruik

Onder de voorwaarden van deze Voorwaarden en eventuele Overeenkomsten waarnaar wordt verwezen, verlenen wij u en uw Filialen (waarbij het eigendomspercentage hoger is dan 50%) een beperkte, niet-exclusieve en wereldwijde licentie om de Software te gebruiken zoals gespecificeerd in deze Voorwaarden, het Orderformulier en eventuele Overeenkomsten waarnaar wordt verwezen, (a) overeenkomstig de documentatie die door ons wordt verstrekt, (b) uitsluitend voor uw gebruik. Elke kopie van de Software die een inbreuk op deze overeenkomst inhoudt, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht.

1.2.2. Beperkingen

De Klant stemt er in geen geval mee in om: (a) derden toestaan kopieën van de Software of van de bijbehorende documentatie te verspreiden onder een persoon of entiteit buiten de gelicentieerde website, (b) de Software en de bijbehorende documentatie reproduceren, wijzigen of kopiëren, behalve wanneer dit duidelijk is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, deze Voorwaarden of schriftelijke toestemming, (c) de Software of een kopie van het geheel of een deel van dergelijke Software verstrekken, verhuren, verkopen of overdragen op welke manier dan ook of gebruiken ten voordele van derden, (d) de Software disassembleren, gebruik maken van reverse engineering, compileren of decompileren. Indien u informatie nodig heeft over de interoperabiliteit van de Software met andere programma’s, mag u de Software niet uit elkaar halen of decompileren om dergelijke informatie te verkrijgen, en stemt u ermee in om deze informatie schriftelijk bij ons aan te vragen. Zodra wij uw verzoek hebben ontvangen, zullen wij redelijkerwijs bepalen of u dergelijke informatie nodig hebt voor de interoperabiliteit van een onafhankelijk gecreëerd programma met andere programma’s en zullen wij dergelijke informatie zo snel als redelijkerwijs mogelijk is verstrekken of zullen wij u, op uw eigen kosten, bijstaan bij de genoemde interoperabiliteit of anders meedelen dat wij dergelijke informatie of bijstand niet zullen verstrekken.

Inbenta verbindt zich er in ieder geval toe om: (a) het delen met derden van uw documentatie, wachtwoorden, platforminformatie, codes of vertrouwelijke informatie, of die van de websites van uw Affiliates; (b) het wijzigen van uw website en de inhoud ervan zonder schriftelijke toestemming, met uitzondering van de wijzigingen die voor het Project zijn gespecificeerd en de reden zijn voor deze overeenkomst; (c) het reproduceren, wijzigen of kopiëren van uw platformsoftware en de bijbehorende documentatie, behalve wanneer dit duidelijk is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, deze Voorwaarden of uw schriftelijke toestemming.

1.3. Verwerking van persoonsgegevens

De diensten en producten worden beheerd door Inbenta (inclusief al haar aangesloten). De verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze overeenkomst moet in overeenstemming zijn met de toepasselijke lokale wetgeving, en de specifieke voorwaarden van de gegevensverwerking moeten, in voorkomend geval, worden beschreven in een specifieke gegevensverwerkingsovereenkomst.

1.4. Beheer van veiligheidsincidenten

In het geval dat de Klant een veiligheidsincident aan Inbenta moet melden, kan dit via het Ondersteuningscentrum van Inbenta of per e-mail naar [email protected].

Indien Inbenta zich bewust wordt van een incident binnen het platform van Inbenta, dat de veiligheid van de informatie van de Klant kan aantasten, zal Inbenta dit incident en de impact ervan op de betrokken informatie aan de Klant melden.

Inbenta zal alle informatie delen die de Klant nodig heeft om zijn gebruikers te waarschuwen en, indien mogelijk, mitigaties toe te passen.

Inbenta zal de klant op de hoogte brengen van het veiligheidsincident per e-mail aan het klantenteam dat aan Inbenta is toegewezen, of aan de contactpersonen die in dit contract zijn vermeld (hoofdstuk Kennisgeving) bij hun afwezigheid, zonder onnodige vertraging nadat Inbenta er kennis van heeft gekregen, d.w.z. binnen 48 uur nadat Inbenta kennis heeft gekregen van het incident.

Inbenta zal ook een incidentenrapport publiceren in het Helpcentrum en dit rapport up-to-date houden met de laatste status tot sluiting.

1.5. Gegevensverwerkings- en bewaarbeleid

1.5.1. Gegevensverwerking: Knowledge-, Search- en Chatbot-producten

De Inbenta App toepassing van Inbenta bevat een aantal dashboards die inzicht geven in de Key Performance Indicators van de Inbenta instanties van de Klant.

Inbenta slaat alle gegevens van de Inbenta dashboards op in een aantal databases die Inbenta Reporting System worden genoemd. De gegevens in deze databases worden ingedeeld in onbewerkte gegevens en samengevoegde gegevens.

Onbewerkte gegevens:

 • Alle gebeurtenissen die via de Inbenta integratietools (SDK en API) worden gemeld, worden in hun oorspronkelijke staat als onbewerkte gegevens opgeslagen.
 • Elke gebeurtenis, zoals een vraag van een gebruiker, een klik of een beoordeling, wordt afzonderlijk opgeslagen. Eventueel kunnen gebeurtenissen van dezelfde gebruikerssessie worden gegroepeerd.
 • Onbewerkte gegevens of originele gebeurtenissen zijn enkel zichtbaar in detailweergaven op Inbenta dashboards (meestal, na het klikken op een vergrootglas).
 • Sommige gebeurtenissen die als onbewerkte gegevens worden beschouwd:
  • gebruikersvraag
  • klik
  • beoordeling
  • aangepaste gebeurtenissen

Samengevoegde gegevens:

 • De Key Performance Indicators van uw Inbenta instantie worden berekend op basis van gebeurtenissen met onbewerkte gegevens. Wanneer onbewerkte gegevens worden verwerkt en opgeslagen als een Key Performance Indicator, worden zij beschouwd als “samengevoegde gegevens”. Dit betekent dat een Key Performance Indicator kan worden beschouwd als een samenvatting van alle gebeurtenissen met onbewerkte gegevens die van invloed kunnen zijn op deze specifieke KPI.
 • Inbenta dashboards tonen deze samengevoegde gegevens. Elke samenvoeging heeft betrekking op een specifieke KPI. Het geeft relevante details weer (bijv. aantal gebruikersvragen per dag, doorklikpercentages per dag, prestatie-indicatoren van sessies per dag, enz.)
 • Samengevoegde gegevens geven in het algemeen het aantal voorvallen van onbewerkte gegevens weer. In het algemeen heeft het niets te maken met de oorspronkelijke ruwe gebeurtenissen die worden berekend om de uiteindelijke KPI te genereren (behalve voor specifieke dashboards die onbewerkte gegevens door een vergrootglas kunnen tonen).
 • Enkele voorbeelden van samengevoegde gegevens:
  • Totaal aantal gebruikersvragen per dag, gebruikerstype, bron en omgeving
  • Totaal aantal klikken per dag, gebruikerstype, bron en omgeving

1.5.2. Gegevensverwerking: Messenger Product

De Inbenta App toepassing van Inbenta biedt een tool die de communicatie tussen de klantenservice en klant afhandelt.

Inbenta klanten die Inbenta Messenger gebruiken kunnen hun verschillende support- en communicatiekanalen (zoals E-mail, Twitter, Facebook, Live Chat, Online Webformulieren …) instellen voor hun klanten of gebruikers. Inbenta Messenger maakt vervolgens verbinding met al deze kanalen en brengt een bidirectionele communicatie tot stand tussen de hulpmedewerkers van de klanten van Inbenta en hun eindgebruikers.

Inbenta bewaart voor haar klanten de gegevens die voortkomen uit de bidirectionele communicatie tussen de medewerkers van de klantenservice en de gebruikers. Dit gebeurt als volgt:

 • Inbenta host als onbewerkte gegevens elk individueel bericht dat voortkomt uit de communicatie tussen klantenservice en gebruikers. Deze berichten worden opgeslagen in een kanaalonafhankelijk, genormaliseerd formaat.
 • Inbenta stelt contactinformatie van de eindgebruikers van de klantenservice (bijvoorbeeld e-mailadressen, Twitter/Facebook accountinformatie of andere kanaalafhankelijke contactgegevens) ter beschikking aan de medewerkers van de klantenservice (d.w.z. medewerkers die worden aangestuurd door klanten van Inbenta). Inbenta verzamelt deze informatie in overeenstemming met de privacyvoorkeuren van de gebruikers op elk specifiek kanaal en gebruikt het Messenger Product om deze gegevens te benutten en de communicatie via de gespecificeerde kanalen tussen de klanten van Inbenta en hun eindgebruikers te verzekeren.
 • Als onderdeel van de Inbenta App suite biedt Inbenta ook een aantal Dashboards die KPI’s weergeven met betrekking tot de aantal berichten en de efficiëntie van de medewerkers van de klantenservice. De op deze dashboards beschikbare gegevens worden beschouwd als samengevoegde gegevens.

1.5.3. Beleid inzake gegevensbewaring

Inbenta verwerkt de in de vorige hoofdstukken beschreven gegevens namens haar klanten als een Gegevensverwerker. De Klant neemt, als verwerkingsverantwoordelijke, de volledige verantwoordelijkheid op zich voor de gegevens die via de Inbenta Producten worden verzameld in zijn naam en in overeenstemming met de configuratie of setup van het Product waarover de Klant beschikt.

Inbenta bewaart de bovenvermelde gegevens volgens de volgende fasen:

 • De onbewerkte gegevens worden opgeslagen in het Inbenta rapporteringssysteem en zijn beschikbaar via de dashboards van Inbenta gedurende ten minste 100 dagen.
  • Na 100 dagen worden alle onbewerkte gegevens overgebracht van het Inbenta rapportagesysteem naar een gegevensarchief van Inbenta. Vanaf dat moment zijn ze alleen beschikbaar op verzoek voor wettelijke vereisten of controledoeleinden en in een CSV-exportformaat.
  • Onbewerkte gegevens die gegenereerd worden door het Messenger Product zijn uitgesloten van deze procedure en blijven beschikbaar in het systeem, in de vorm van gearchiveerde tickets.
 • De samengevoegde gegevens worden opgeslagen in het Inbenta rapporteringssysteem en zijn beschikbaar via de dashboards van Inbenta gedurende ten minste drie jaar.
  • Alle samengevoegde gegevens die drie jaar of langer worden opgeslagen, kunnen worden overgebracht naar een gegevensarchief van Inbenta, waar ze alleen op verzoek beschikbaar komen in een CSV-exportformaat.
 • Bij beëindiging van het contract:
  • Controleert Inbenta dat de instanties niet meer door de Klant gebruikt worden en, indien deze nog gebruikt worden, adviseert Inbenta de Klant om alle integraties van hun systemen te verwijderen;
  • Herinnert Inbenta de Klant eraan de gegevens van de instantie te exporteren voordat deze verwijderd wordt;
  • Verwijdert Inbenta alle onbewerkte gegevens en samengevoegde gegevens binnen twee maanden na de einddatum van het contract. Dit betekent dat alle gegevens die beschikbaar waren op de instanties van de Klant, van de servers van Inbenta verwijderd worden.
 • Inbenta verzekert dat alle onbewerkte gegevens en samengevoegde gegevens worden opgeslagen gedurende twee jaar nadat ze zijn overgebracht naar het Inbenta data archief, of tot de beëindiging van het contract, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

Inbenta biedt een hulpmiddel voor het maskeren van gegevens. Klanten kunnen dit hulpmiddel gebruiken om de gegevens opgeslagen in het rapportagesysteem van Inbenta te anonimiseren. De data masking tool van Inbenta anonimiseert informatie op basis van een reeks patronen die door elke klant (de verwerkingsverantwoordelijke) worden beheerd. De Inbenta data masking tool dwingt het systeem om de geanonimiseerde gegevensversie op te slaan doorheen alle opeenvolgende niveaus, onbewerkte gegevens en samengevoegde gegevens.

Inbenta behoudt zich het recht voor om dit beleid inzake gegevensarchivering en -bewaring te allen tijde en naar eigen goeddunken te herzien, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving of om de interne systemen van Inbenta te optimaliseren.

1.6. Aansprakelijkheidsbeperking

Inbenta is niet verantwoordelijk voor enige schade die kan voortvloeien uit het oneigenlijk of frauduleus gebruik van het platform door de klant of zijn filialen of werknemers, met betrekking tot alle overeenkomsten en verplichtingen, in het algemeen, afgeleid van en geregeld in deze Overeenkomst.

Hoewel Inbenta bij al haar ontwikkelingen de hoogste redelijkerwijs geldende beveiligingsnormen en -protocollen toepast, is zij niet verantwoordelijk als het oneigenlijk of frauduleus gebruik van de gecontracteerde producten wordt uitgevoerd door derden die mogelijk, zonder toestemming van Inbenta, toegang hebben tot de app, zolang deze worden gebruikt door de klant, ongeacht of deze toegang het gevolg is van een bewuste actie door cyberaanval of fraude of door roekeloosheid of
het niet toepassen door de klant van alle passende beveiligings- en controlemaatregelen.

Inbenta is ook niet verantwoordelijk voor die problemen die voortkomen uit oorzaken van overmacht of catastrofe die het platform kunnen beïnvloeden, zodat het niet meer actief is of defecten als gevolg van een onvoorziene gebeurtenis.

In het geval dat enige vorm van aansprakelijkheid ontstaat, als gevolg van de toepassing van de voorwaarden geregeld in deze Overeenkomst, zal de maximale kwantificering daarvan de som zijn van de door de opdrachtgever betaalde bedragen, in overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst.

1.7. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving in de staat waar de aan Inbenta gelieerde ondertekenaar van deze Overeenkomst is gevestigd. Evenzo begrijpen en komen de Partijen uitdrukkelijk overeen dat elk geschil dat voortvloeit uit deze overeenkomst uitsluitend zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van de staat waar de Inbenta-dochteronderneming die deze Overeenkomst heeft ondertekend, is gevestigd. De partijen stemmen hierbij in met dergelijke exclusieve rechtbanken en jurisdictie.

Laatste update: 01/08/2022