Inbenta Academy

Converteix-te en un expert
en la automatització

Servei Inbenta Set Up

El Servei de Set Up Inbenta Academy és un paquet de suport dissenyat exclusivament per fer que la configuració inicial dels productes d’Inbenta sigui fàcil i èxitosa.

Aquest programa ofereix un assessorament integral per a cadascuna de les diferents fases requerides per implementar els nostres productes a producció.

Implementació de la Base de Coneixement

Tots els productes d’Inbenta estan basats en tècniques de Processament del Llenguatge Natural i Intel·ligència Artificial Simbòlica, de manera que la generació de la Base de Coneixement és molt important. Per aquest motiu, Inbenta proporciona als seus clients els coneixements bàsics per generar i configurar una Base de Coneixements amb èxit.

Els temes a tractar en aquesta fase són els següents:

 • Primers passos de la Base de Coneixement: S’expliquen les millors pràctiques per generar una Base de Coneixement de forma òptima.
 • Descripció general del PLN (NLP Overview): Aquesta formació explica els conceptes bàsics del ‘Processament de Llenguatge Natural d’Inbenta.
 • Revisió d’una mostra de la Base de Coneixement: Aquesta versió de la Base de Coneixement la realitza un Enginyer de Coneixement d’Inbenta (Knowledge Engineer), que oferirà suggeriments i propostes de millora si cal.
 • Feedback de la Base de Coneixement: L’equip de Knowledge Engineers ofereix un taller o workshop on donarà assessorament als nostres clients per millorar la Base de Coneixement.
 • Workshop d’Importació: En aquest taller, l’equip dels Knowledge Engineers guiarà el client per realitzar la primera importació massiva de contingut.
 • Revisió Lingüística Inicial: una vegada que s’importa la Base de Coneixement al sistema d’Inbenta, l’equip dels Knowledge Engineers realitzarà la primera revisió lingüística.
 • Descripció general del mòdul de Continguts de l’aplicació: En aquesta sessió, l’equip del client rebrà formació sobre com operar amb la plataforma d’Inbenta per editar i mantenir la Base de Coneixement.
 • Estratègia de IA Conversacional: En aquestes sessions es treballarà en un Diàleg de manera conjunta entre el client i els Enginyers de l’Coneixement d’Inbenta.

Integració Tècnica

És important que els nostres clients entenguin els diferents mètodes d’integració de la suite de productes Inbenta.

Per aquest motiu, el nostre equip d’Enginyers de Solucions (Solutions Engineers) oferirà la sessió de “Q & A d’Integració Tècnica” a l’equip tècnic encarregat de realitzar la implementació.

Formació Bàsica de Messenger

Per a aquells clients que vagin a utilitzar la solució d’Inbenta Messenger, s’oferirà una sessió de formació dedicada perquè els agents puguin començar a treballar amb l’eina Messenger.

Anàlisi d’Ús

Una vegada que els productes Inbenta s’hagin integrat i implementat a l’entorn de producció, i per tant, ja hi hagi trànsit d’usuaris reals, és important analitzar el comportament de la interacció per millorar la Base de Coneixement inicial i assegurar-se que les preguntes de l’ usuari es resolguin de manera eficient.

Els temes a tractar en aquesta fase són els següents:

 • Primera revisió de Logs: Una setmana després de la publicació, l’equip dels Knowledge Engineers revisarà les primeres estadístiques a la recerca de “Gaps” de contingut o millores sobre els mateixos.
 • Descripció general dels Dashboards: L’equip dels Knowledge Engineers mostrarà al client les eines essencials disponibles per revisar els registres i informes dels seus productes contractats.

Fine-tuning

Per continuar amb l’optimització de resultats, és important que les millores es facin tant a la Base de Coneixement com a través de les diferents eines lingüístiques a disposició de client.

Els temes a tractar aquí són els següents:

 • Eines d’ajust (fine-tuning): En aquesta sessió, l’equip dels Knowledge Engineers d’Inbenta explicarà els conceptes bàsics de la Inbenta Lexicon App, Inbenta Learn i Inbenta Debug Tools.