Condicions Generals del Servei

Les següents Condicions generals del servei («Condicions») representen l’acord vinculant, juntament amb qualsevol altre acord que faci referència a aquestes Condicions, entre el client i Inbenta.

Aquestes Condicions, quan es combinen amb les condicions de qualsevol Full d’Ordre de Venda, Prova de concepte, Implementació, Subscripció o altres acords associats («Acord(s) de referència»), regeixen l’ús del Programari per part del Client i la Subscripció d’Inbenta. Quan el Client signa qualsevol Acord de referència, està automàticament obligat pels termes de l’Acord de referència i d’aquestes Condicions.

Les Condicions generals del servei d’Inbenta estan sempre actualitzades a Terms of Service – Inbenta Inbenta farà tot els esforços raonables per mantenir informat el Client de les versions actualitzades d’aquestes Condicions. Sense perjudici d’això, el Client es compromet a accedir regularment al lloc web d’Inbenta.

1.1. Política d’ús acceptable

El Client accepta la següent Política d’ús acceptable i accepta complir-la plenament:

Aquesta Política d’ús acceptable (d’ara endavant, «aquesta Política») s’aplica als usuaris que accedeixen al Programari com a Servei, els Actius d’informació i els Sistemes d’informació («els Serveis») d’Inbenta («Inbenta»).

L’objectiu d’aquest document és definir regles clares per a l’ús dels Serveis proporcionats o gestionats per Inbenta.

Inbenta pot modificar aquesta Política en qualsevol moment mitjançant la publicació d’una versió revisada al seu lloc web. Inbenta farà tot els esforços raonables per mantenir informat el Client de les versions actualitzades d’aquesta Política. Sense perjudici d’això, el Client es compromet a accedir regularment al lloc web d’Inbenta. Quan utilitza els Serveis, el Client accepta la darrera versió d’aquesta Política. Si el Client incompleix els termes d’aquesta Política o autoritza o ajuda a altres a fer-ho, Inbenta pot suspendre o cancel·lar l’ús dels Serveis per part del Client.

1.1.1. Definicions

Els Serveis: Programari com a Servei (SaaS), Actius d’informació i Sistemes d’informació d’Inbenta («Inbenta»).

El Programari: són els programes informàtics i la documentació propietat d’Inbenta que s’està llicenciant perquè els utilitzi el Client, independentment del format en què es trobin. Com a exemple no exhaustiu, el Programari pot consistir en codi font i/o codi objecte, SDK, contenidors de Docker, API, accés i ús del SaaS d’Inbenta, etc.
Programari propietat d’Inbenta que té llicència perquè l’utilitzi el Client.

Sistemes d’informació: servidors al núvol, infraestructura de xarxa, programari de sistemes i aplicacions, i altres subsistemes i components informàtics que són propietat d’Inbenta o que els utilitza Inbenta o que pertanyen a responsabilitat d’Inbenta de proporcionar els Serveis. L’ús d’un Sistema d’informació també inclou l’ús de tots els serveis interns o externs, com ara accés a Internet, correu electrònic, etcètera.

Actius d’informació: en el context d’aquesta Política, el terme «Actius d’informació» s’aplica als Sistemes d’informació i a altres dades/informació amb independència de la forma, és a dir, informació electrònica i documents en paper gestionats en el context dels Serveis.

Usuaris: en el context d’aquesta Política, el terme «usuaris» fa referència a qualsevol persona que accedeixi als Serveis.

Instància: en el context d’aquesta Política, una Instància representa cada entorn que Inbenta proporciona al Client per a l’ús del Servei, amb la seva Base de coneixement dedicada, taulers d’ús i claus API.

1.1.2. Finalitat i àmbit d’aplicació

1.1.2.1. Mitjançant aquest Contracte, Inbenta atorga a favor del Client, que l’accepta, una llicència, no exclusiva i intransferible, per utilitzar els Serveis contractats. L’objectiu d’aquest Acord (la «Finalitat») és concedir al Client els drets d’ús del Programari, en els termes establerts en aquest Acord.

1.1.2.2. Així mateix, la llicència d’ús dels Serveis inclou, a més del que s’especifica al punt 1 d’aquesta clàusula, la documentació de suport tècnic per a l’ús i funcionament del Programari, inclòs el manual d’usuari, les especificacions i les instruccions d’instal·lació i d’ús, així com qualsevol informació addicional facilitada periòdicament per Inbenta al Client, per al seu propi ús, durant la vigència d’aquest Contracte (d’ara endavant, la «Documentació»), la finalitat del qual és garantir la correcta funcionalitat del Programari i una major eficiència en el seu ús i funcionament.

La llicència es concedeix de forma no exclusiva, no cedible i intransferible, indivisible i sense dret a crear obres derivades, durant el temps que es detalla a la clàusula de vigència i extinció de l’Acord, i amb la finalitat de proporcionar els Serveis.

1.1.2.3. La llicència no només inclou la versió actual del Programari, sinó també quantes millores, correccions, revisions, actualitzacions (incloses les noves versions) Inbenta introdueix, desenvolupa o implementa en aquest Programari durant la vigència d’aquest Acord, vinculades a la Finalitat descrita. La finalitat és, entre d’altres, millorar la qualitat de les característiques del Programari, actualitzar-ne els codis font, adaptar-lo a les noves circumstàncies del mercat tecnològic o a les noves exigències dels sistemes, així com millorar o ampliar les seves funcionalitats. Els lliuraments descrits anteriorment i detallats a continuació es proporcionaran al Client en les condicions especificades a l’Oferta.

En aquest sentit, Inbenta especifica que el programari posat a disposició al núvol s’actualitza automàticament quan es realitzen millores en els sistemes, segons les finestres d’intervenció establertes per Inbenta.

1.1.3. Responsabilitats del Client

1.1.3.1. Instàncies

El Client és responsable de totes les activitats que es produeixin en les seves instàncies, independentment de si autoritza aquestes activitats o les realitza ell, els seus empleats o un tercer (inclosos els contractistes i els usuaris finals). Inbenta i els seus afiliats no es fan responsables de l’accés no autoritzat a les instàncies del Client.

El Client ha d’utilitzar els Sistemes d’informació únicament per a les finalitats per a les quals ha estat autoritzat, és a dir, per a les quals se li han concedit drets d’accés.

El Client ha de prendre totes les precaucions raonables per salvaguardar qualsevol credencial (per exemple, un nom d’usuari i una contrasenya, una adreça de correu electrònic, una targeta intel·ligent o un altre token de seguretat). No han de permetre que cap altra persona ni organització faci servir els seus drets d’accés, és a dir, el nom d’usuari, directament o indirectament, i no han d’intentar obtenir ni utilitzar les credencials d’una altra persona.

L’accés als Serveis només es concedirà als usuaris degudament autenticats mitjançant una combinació de nom d’usuari i contrasenya sòlida única i segura, que caldrà renovar periòdicament. El Client només ha de permetre que els empleats autoritzats gestionin els seus comptes i és responsable de tot el contingut i les transaccions relacionades amb aquests comptes. El Client també és responsable de mantenir actualitzada la llista d’usuaris amb accés als Sistemes d’informació d’Inbenta.

1.1.3.2. Contingut

El Client s’assegurarà que el seu Contingut i l’ús que en facin els seus Usuaris finals no infringeixin aquesta Política ni cap legislació aplicable. El Client és l’únic responsable del desenvolupament, funcionament, manteniment i compliment de la privadesa i l’ús del seu contingut.

1.1.3.3. Seguretat

El Client és responsable d’integrar, configurar i utilitzar correctament els Serveis i, d’altra manera, de prendre les mesures adequades per protegir, assegurar i fer una còpia de seguretat de les seves instàncies i del seu Contingut de manera que es garanteixin una seguretat i protecció adequades.

Això ha d’incloure l’ús de xifratge de dades tant en trànsit com inactives, i l’ús de l’eina ofuscadora que Inbenta ofereix, quan sigui possible, per protegir la informació personal de l’usuari de l’accés i l’exposició no autoritzats.

Si el Client té coneixement d’alguna infracció d’aquesta Política, ha de notificar-ho immediatament a Inbenta i proporcionar-nos assistència, tal com se li demana, per aturar o posar remei a la infracció. Canals de contacte: Centre d’assistència (https://support.inbenta.com).

1.1.3.4. Usuaris finals

El Client és responsable de l’ús que fan els Usuaris finals del Contingut del Client i de l’ús dels Serveis.

El Client s’assegurarà que tots els Usuaris finals compleixin amb les obligacions del Client en virtut d’aquesta Política i que els termes de les polítiques de seguretat i de privadesa del Client amb cada Usuari final siguin coherents amb aquesta Política.

1.1.4. Ús acceptable dels Actius d’informació i els Sistemes d’informació

El Client no utilitzarà els Serveis per comprometre la seguretat o la integritat de cap xarxa, ordinador o sistema de comunicacions, aplicació de programari, xarxa o dispositiu informàtic o dades personals, o d’una manera que debiliti innecessàriament el rendiment del sistema d’informació o suposi una amenaça per a la seguretat. Les activitats no autoritzades inclouen:

 • Activitats il·legals, nocives o fraudulentes: crear, transmetre o manipular informació amb la intenció de defraudar, obtenir beneficis personals o altres usos més enllà dels establerts per contracte.
 • Contingut infractor: per crear, transmetre o manipular informació de manera que infringeixi els drets de propietat intel·lectual d’Inbenta, o infringeixi els termes de llicències de programari o altres materials, tal com estableixen aquestes Condicions generals del servei.
 • Contingut nociu: per interrompre els sistemes d’Inbenta, negar-hi l’accés o corrompre o destruir les seves dades.
 • Per accedir, suprimir, modificar o revelar els Actius d’informació pertanyents a Inbenta sense el permís d’Inbenta, inclòs l’intent d’investigar, escanejar o provar la vulnerabilitat d’un Sistema o infringir qualsevol mesura de seguretat o d’autenticació utilitzada per un Sistema.
 • Evitar les restriccions del sistema. Ús de mitjans manuals o electrònics per evitar qualsevol limitació d’ús imposada a un Sistema, com ara restriccions d’accés i d’emmagatzematge.
 • Intercepció. Supervisar l’ús de sistemes d’informació o de comunicació sense el permís explícit d’Inbenta. Això inclouria: la supervisió del trànsit de la xarxa; el descobriment de xarxes i/o dispositius; la captura de trànsit wifi; la instal·lació de programari de registre de tecles o de captura de pantalla que pugui afectar altres usuaris; intentar accedir als registres del sistema, als servidors o als equips de xarxa.
 • Afegir scripts allotjats per Inbenta en pàgines on es recull informació de la targeta de crèdit o qualsevol altra informació sensible. Inbenta no és compatible amb el PCI DSS. Si afegiu un component d’un proveïdor que no compleixi amb el PCI DSS a la pàgina de pagament, tot el procés de pagament no és compatible amb el PCI DSS. L’alternativa és allotjar aquest script al centre de dades del client i assegurar-lo mitjançant Subresource Integrity (https://www.w3.org/TR/SRI/).

1.1.5. Aplicació d’aquesta Política

Inbenta es reserva el dret d’investigar qualsevol incompliment d’aquesta Política o qualsevol ús indegut dels Serveis per part del Client i els seus socis.

Inbenta pot denunciar qualsevol activitat que sigui sospitosa d’infringir qualsevol llei o reglament a les agències d’aplicació de la llei corresponents. L’informe pot incloure la divulgació de la informació adequada del client si ho requereixen les agències d’aplicació de la llei.

1.2. Propietat intel·lectual

Inbenta és el propietari únic, legítim i íntegre dels drets de propietat intel·lectual sobre el Programari i de la documentació associada a aquest. Inbenta proporcionarà serveis d’allotjament del Programari. Això vol dir que Inbenta oferirà un servei d’allotjament des dels seus propis servidors i us proporcionarà accés en línia.

Tots els drets d’autor, drets de base de dades i qualsevol altre dret de patent sobre el Programari pertanyen a Inbenta.

Tots els drets d’autor, els drets de bases de dades i qualsevol altre dret de patent sobre la informació proporcionada exclusivament pel Client (inclosa tota la informació continguda o procedent dels usuaris del seu lloc web) pertanyen al Client.

Qualsevol model genèric de preguntes realitzat per Inbenta o per un tercer designat per Inbenta, tota la informació general sobre l’ús del Programari, qualsevol idea que obtinguem sobre l’ús de sinònims, argot, etc., poden ser utilitzats per Inbenta o per un tercer designat per Inbenta en benefici d’altres clients. Inbenta no pot utilitzar el contingut patentat del Client, com ara les preguntes freqüents, per oferir el Servei a altres clients.

Als efectes de l’aplicació d’aquestes Condicions, el terme «Afiliat» fa referència a qualsevol entitat legal relacionada amb el Client, incloses les filials i les empreses matrius. A efectes d’aplicar el preu en qualsevol Acord de referència, els Afiliats poden o no estar inclosos dins d’aquest preu.

Les parts es llicencien mútuament l’ús de les seves respectives marques i noms comercials en les comunicacions sobre la relació derivada d’aquestes Condicions i l’ús del Programari. Es requerirà el consentiment previ per escrit del propietari d’aquestes marques i noms comercials en relació amb qualsevol declaració pública o comunicació que puguin emetre qualsevol de les parts. Els drets sobre qualsevol marca o nom comercial registrat o utilitzat per cadascuna de les parts pertanyen a aquella part, respectivament.

1.2.1. Llicència d’ús

D’acord amb els termes detallats aquí i a qualsevol Acord de referència, Inbenta concedeix al Client i als seus afiliats (on el percentatge de propietat és superior al 50%) una llicència limitada, no exclusiva i mundial per utilitzar el Programari tal com s’especifica en aquestes Condicions, el Full d’Ordre de Venda i qualsevol Acord de referència, (a) d’acord amb la documentació proporcionada per Inbenta, (b) per a l’ús exclusiu del Client. Qualsevol còpia del Programari que impliqui un incompliment d’aquest acord es considerarà una violació dels drets d’autor.

1.2.2. Restriccions

El Client, en qualsevol cas, accepta no: (a) permetre a tercers distribuir còpies del Programari o de la documentació relacionada a una persona o entitat fora dels llocs webs amb llicència; (b) reproduir, modificar o copiar el Programari i la documentació relacionada, excepte quan la legislació aplicable ho permeti clarament, aquests Condicions o el consentiment escrit d’Inbenta; (c) proporcionar, llogar, vendre o transferir per qualsevol mitjà el Programari o una còpia total o parcial d’aquest programari, o utilitzar-lo en benefici de tercers; (d) desmuntar, utilitzar la compilació d’enginyeria inversa o descompilar el Programari. Si el Client creo que necessita informació sobre la interoperabilitat del Programari amb altres programes, no desmuntarà ni descompilarà el Programari per obtenir aquesta informació i accepta sol·licita-la a Inbenta per escrit. Un cop Inbenta rebi la sol·licitud del Client, Inbenta determinarà, actuant de manera raonable, si el Client necessita aquesta informació per a la interoperabilitat d’un programa creat de manera independent amb altres programes i us proporcionarà aquesta informació tan aviat com sigui raonablement pràctic o us ajudarà, a càrrec del Client, a assolir la interoperabilitat, o us comunicarà que no proporcionarà aquesta informació o assistència.

En qualsevol cas, Inbenta es compromet a no: (a) compartir amb tercers qualsevol documentació del Client, contrasenyes, informació de la plataforma, codis o informació confidencial del Client o dels llocs web dels seus Afiliats; (b) modificar el lloc web del Client i el seu contingut sense consentiment per escrit, llevat de les modificacions expressades al Projecte i que són l’objecte d’aquest acord; (c) reproduir, modificar o copiar el programari de la plataforma del Client i la documentació relacionada, excepte quan ho permetin clarament la legislació aplicable, aquestes Condicions o el consentiment del Client per escrit.

1.3. Tractament de dades personals

Els serveis i productes són utilitzats per Inbenta (incloent totes les seves filials). El tractament de les dades personals en virtut d’aquest Acord s’ha de fer d’acord amb les lleis locals aplicables i els termes i condicions específics del tractament de dades, si escau, s’han de descriure en un Acord de tractament de dades específic.

1.4. Gestió d’incidències de seguretat

En cas que el Client necessiti informar d’una incidència de seguretat a Inbenta, el canal adequat és el Centre d’assistència d’Inbenta o directament a [email protected].

En cas que Inbenta tingui coneixement d’una incidència dins de la plataforma d’Inbenta que afecti la seguretat de la informació del Client, Inbenta informarà el Client d’aquesta incidència i del seu impacte sobre la informació afectada.

Inbenta compartirà tota la informació necessària perquè el Client alerti els seus usuaris i apliqui mitigacions, si és possible.

Inbenta notificarà l’incident de seguretat al client mitjançant un correu electrònic a l’equip del Client assignat a Inbenta, o als contactes especificats en aquest contracte (apartat «Avisos») en la seva absència, sense cap demora indeguda després que Inbenta n’hagi tingut coneixement; per norma general, la notificació en cap cas no ha de trigar més de 48 h després que Inbenta tingui coneixement de l’incident.

Inbenta també publicarà un informe d’incidències al Centre d’assistència i mantindrà aquest informe actualitzat amb l’últim estat fins al tancament.

1.5. Política de tractament i conservació de dades

1.5.1. Tractament de dades: productes Knowledget, Search i Chatbot

Inbenta App ofereix un conjunt de taulers que proporcionen informació sobre els indicadors clau de rendiment de les instàncies Inbenta del client.

Inbenta emmagatzema totes les dades que aprofita dels taulers de control d’Inbenta en un conjunt de bases de dades anomenades Inbenta Reporting System. Les dades d’aquestes bases de dades es classifiquen en dos tipus: dades sense tractar i dades agregades:

Dades sense tractar:

 • Tots els esdeveniments comunicats mitjançant les eines d’integració d’Inbenta (SDK i API) s’emmagatzemen en el seu estat original com a dades sense tractar.
 • Cada esdeveniment, com ara la pregunta d’un usuari, un clic o una valoració, s’emmagatzema individualment. Opcionalment, els esdeveniments es poden agrupar en la mateixa sessió d’usuari.
 • Les Dades sense tractar o els esdeveniments originals només són visibles a les vistes de detall als taulers d’Inbenta (normalment, després de fer clic a una lupa).
 • Alguns esdeveniments considerats com a dades sense tractar:
  • Preguntes d’usuari
  • Clics
  • Valoració
  • Esdeveniments personalitzats

Dades agregades:

 • Els indicadors clau de rendiment de la instància Inbenta del client es calculen mitjançant esdeveniments de dades en sense tractar. Quan les dades en sense tractar es processen i s’emmagatzemen com a indicador clau de rendiment, es consideren dades agregades. Això vol dir que un indicador clau de rendiment es pot considerar un resum de tots els esdeveniments de dades sense tractar que poden influir en aquest KPI (indicador clau de rendiment) específic.
 • Els taulers d’Inbenta mostren aquestes dades agregades. Cada agregació correspon a un KPI específic. Mostra detalls rellevants (p. ex., el nombre de preguntes d’usuari per dia, percentatges de clics per dia, indicadors de rendiment de sessió per dia, etc.).
 • Generalment, les dades agregades representen el nombre d’ocurrències d’esdeveniments de dades sense tractar. En general, estan completament desenllaçades dels esdeveniments sense tractar originals que es calculen per generar el KPI final (excepte certs taulers de control específics que poden mostrar dades sense tractar a través d’una lupa).
 • Alguns exemples de dades agregades:
  • Total de preguntes d’usuari per dia, tipus d’usuari, font i entorn.
  • Clics totals per dia, tipus d’usuari, font i entorn.

1.5.2. Tractament de dades: Producte Messenger

Inbenta App proporciona una eina que gestiona el negoci de Call Center per a les comunicacions del client.

Els clients d’Inbenta que utilitzen Messenger d’Inbenta poden configurar diferents canals d’assistència i comunicació (com ara correu electrònic, Twitter, Facebook, Live Chat, formularis web en línia…) per als seus clients o usuaris. A continuació, Messenger d’Inbenta es connecta a tots aquests canals i estableix una comunicació bidireccional entre els agents d’assistència dels clients d’Inbenta i els usuaris finals.

En nom dels seus clients, Inbenta emmagatzema les dades produïdes per la comunicació bidireccional entre els agents i els usuaris del Call Center. Això es fa de la següent manera:

 • Inbenta allotja, com a dades sense tractar, cada missatge individual produït durant la comunicació entre els agents i els usuaris del Call Center. Aquests missatges s’emmagatzemen en un format normalitzat independent del canal.
 • Inbenta posa la informació de contacte dels usuaris finals del Call Center (p. ex., adreces de correu electrònic, informació del compte de Twitter/Facebook o altres dades de contacte en funció del canal) a disposició dels agents del Call Center (és a dir, empleats gestionats pels clients d’Inbenta). Inbenta recull aquesta informació d’acord amb les preferències de privadesa dels usuaris en cada canal específic i utilitza Messenger d’Inbenta per aprofitar aquestes dades i garantir la comunicació a través dels canals especificats entre els clients d’Inbenta i els usuaris finals.
 • Com a part de la plataforma de gestió interna Inbenta App, Inbenta també ofereix un conjunt de taulers que mostren KPIs sobre el volum de missatges i l’eficiència dels agents del Call Center. Les dades disponibles en aquests taulers es consideren dades agregades.

1.5.3. Política de conservació de dades

Inbenta tracta les dades descrites en els capítols anteriors per compte dels seus clients com a Encarregat del tractament. El client, com a Responsable del tractament, assumeix tota la responsabilitat sobre les dades recollides a través dels productes Inbenta en nom seu i d’acord amb la configuració del producte disponible per al client.

Inbenta conserva les dades esmentades anteriorment segons les etapes següents:

 • Les dades sense tractar s’emmagatzemen a l’Inbenta Reporting System i estan disponibles als taulers de control d’Inbenta durant almenys 100 dies.
  • Després de 100 dies, totes les dades sense tractar es transfereixen des de l’Inbenta Reporting System a un arxiu de dades d’Inbenta. A partir d’aquest moment, només estan disponibles per a requisits legals o finalitats d’auditoria, sota petició i en format d’exportació CSV.
  • Les dades sense tractar del producte Messenger estan excloses d’aquest procés i romandran disponibles al sistema com a tiquets arxivats.
 • Les dades agregades s’emmagatzemen a l’Inbenta Reporting System i estan disponibles als taulers d’Inbenta durant almenys tres anys.
  • Totes les dades agregades emmagatzemades durant tres anys o més es poden transferir a un arxiu de dades d’Inbenta, on només estan disponibles sota petició, en format d’exportació CSV.
 • Un cop finalitzat el contracte:
  • Inbenta comprova que les instàncies del client ja no s’estan utilitzant i, en cas contrari, Inbenta dóna avís al client perquè elimini les integracions dels seus sistemes.
  • Inbenta recorda al client que exporti les dades de la instància abans d’eliminar-la.
  • Inbenta elimina totes les dades agregades en un termini de dos mesos posteriors a la finalització del contracte. Això significa que totes les dades contingudes a les instàncies del client són eliminades dels servidors d’Inbenta.
 • Inbenta assegura que totes les dades sense tractar i totes les dades agregades s’emmagatzemen durant dos anys després de transferir l’arxiu de dades d’Inbenta o fins que finalitza el contracte, el que succeeixi primer.

Inbenta ofereix una eina d’emmascarament de dades. Els clients poden utilitzar aquesta eina per anonimitzar les dades emmagatzemades a l’Inbenta Reporting System. L’eina d’emmascarament de dades d’Inbenta anonimitza la informació en funció d’un conjunt de patrons gestionats per cada client (el Responsable del tractament). L’eina d’emmascarament de dades d’Inbenta obliga el sistema a emmagatzemar la versió de les dades anonimitzades a tots els nivells posteriors, les dades sense tractar i les dades agregades.

Inbenta es reserva el dret de revisar aquesta política d’arxiu i retenció de dades en qualsevol moment, a la seva discreció exclusiva, tal com ho exigeix la legislació aplicable, o per tal d’optimitzar els sistemes interns d’Inbenta.

1.6. Limitació de responsabilitat

Inbenta no serà responsable dels danys que poguessin derivar-se de l’ús indegut o fraudulent de la plataforma per part del client o dels seus afiliats o treballadors, en relació amb tots els acords i obligacions, en general, derivats i regulats en aquest Acord.

Mentre Inbenta aplica, en tots els seus desenvolupaments, els protocols i estàndards de seguretat raonablement aplicables més alts, tampoc no serà responsable si l’ús indegut o fraudulent dels productes contractats es fa per tercers que puguin tenir accés a l’aplicació, sempre que sigui utilitzada pel client, sense l’autorització d’Inbenta, tant si aquest accés és conseqüència d’una acció deliberada per ciberatac o frau com per imprudència o per no haver aplicat, per part del client, totes les mesures oportunes de seguretat i control.

Inbenta tampoc no es fa responsable d’aquells problemes derivats de causes de força major o catàstrofes que puguin afectar la plataforma, de manera que deixi d’estar activa o presenti un mal funcionament com a conseqüència d’esdeveniments imprevisibles.

En cas que sorgeixi algun tipus de responsabilitat, per aplicació de les condicions regulades en aquest Acord, la quantificació màxima d’aquesta serà la suma de les quantitats abonades pel client, d’acord amb el que estableix aquest Acord.

1.7. Legislació aplicable i resolució de conflictes

El present Acord es regirà i interpretarà d’acord amb la legislació aplicable a l’Estat on es trobi la filial d’Inbenta signataria del present Acord. Així mateix, les Parts entenen i acorden expressament que qualsevol controvèrsia que sorgeixi en virtut del present Acord s’ha de sotmetre exclusivament als tribunals de l’Estat on es trobi la filial d’Inbenta signataria del present Acord. Les parts consenten per la present en aquests tribunals i jurisdicció exclusius.

Última actualitzacio: 01/08/2022